Tôi không thể thanh toán bằng Paypal

Sau khi chọn theme tôi tiến hành thanh toán bằng Paypal nhưng chỉ nhận được thông báo như sau.

“Your payment was unable to be processed by PayPal.
Please try again or use a different payment method.”