There is a messenge error for Goodlayers Hostel Plugin

i did purchase hotel theme and after update WP to 5.2 there is an email error about the serius problem.

Anyway, website still workign well in hotel plugin but in hostel i did not know.

this is an email to me about this problem
สวัสดี!

ตั้งแต่ WordPress รุ่น 5.2 มีคุณสมบัติพิเศษมาพร้อมสำหรับตรวจสอบ เมื่อปลั๊กอินหรือธีมทำให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างรุนแรงบนเว็บของคุณ และจะแจ้งเตือนคุณทางอีเมลอัตโนมัตินี้

WordPress ตรวจพบความผิดปรกติในปลั๊กอิน Goodlayers Hostel Plugin ของท่าน

สิ่งแรก เข้าไปดูเว็บของคุณ (https://www.sirihotelkorat.com/) และตรวจสอบปัญหาที่แสดงให้เห็น ถัดไป เข้าไปดูหน้าที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น (https://www.sirihotelkorat.com/wp-admin/post.php) และตรวจสอบว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง

กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของท่านเพื่อตรวจสอบลงรายละเอียดของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ถ้าเว็บของคุณแสดงผลไม่ถูกต้องและคุณไม่สามารถเข้าถึงหน้าควบคุมได้อย่างปกติ WordPress ตอนนี้มี “โหมดการกู้คืน” เพิ่มเติมขึ้นมา ทำให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบอย่างปลอดภัยไปยังหน้าควบคุมและตรวจสอบเพิ่มเติมได้

Hi,

Contact with your purchase item author @GoodLayers
GoodLayers Contacting Link

Thansk!