theme or script similar to Envato Studio

Do you know any theme/script like envato studio ?