Search for photos in the photo library with images - Tim kiếm ảnh trong kho ảnh bằng hình ảnh

Hiện tôi đang cần một tool hoặc web có thể giải được bài toán của tôi là: Chúng tôi đang có một kho dữ liệu gồm rất nhiều ảnh được đặt tên khác nhau. Khi khách hàng gửi cho chúng tôi 1 bức ảnh nào đó. Việc của chúng tôi là muốn biết bức ảnh đó của khách hàng có nằm trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi hay không. Chúng tôi muốn tìm ảnh bằng ảnh chứ không phải bằng ký tự. Xin cảm ơn

Translated using Google Translate: Currently I am in need of a tool or a web that can solve my problem: We have a database of many different named images. When a customer sends us a photo. Our job is to want to know if the customer’s photo is in our database. We want to find photos by pictures, not by characters. Thank you