Need Wordpress theme

I need a wordpress theme similar to Xyoos theme: https://cours-informatique-gratuit.fr/