I have extended the Cloud Arcade theme and entered the Item Purchase code, but my website still requ

I have extended the Cloud Arcade theme and entered the Item Purchase code, but my website still requests a key code. Please assist me.

what do you mean by extended?
Please note that each license will be valid for a single end product.

Tôi không hiểu
tôi đã mua rồi thì tôi muốn sử dụng ở nhiều website của tôi

Each license will be valid for a single end product (website). So, for each website you have to purchase individual license. Mean if you want to use for 5 website then you have to purchase 5 licenses.

Translate from google translate:
Mỗi giấy phép sẽ có giá trị cho một sản phẩm cuối cùng (trang web). Vì vậy, đối với mỗi trang web, bạn phải mua giấy phép riêng. Nghĩa là nếu bạn muốn sử dụng cho 5 trang web thì bạn phải mua 5 giấy phép.

1 Like