Child theme on WPJobus

Hello

Anyone uses Child theme on WPJobus? Is it ok?